Algemene Voorwaarden

Houtwaerd
Vloeren met Karakter!

Akkoord gaan met de offerte houdt in dat u tevens akkoord gaat met algemene voorwaarden van Houtwaerd B.V. die hieronder vermeld staan.

Ondergetekende verklaart:

 • Dat Houtwaerd B.V. uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met de doelen waarvoor u deze aan ons hebt verstrekt namelijk:
  - Administratieve doeleinden;
  - Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
  - Het uitvoering geven aan de gegeven opdracht en
 • Dat de betaling uiterlijk op de dag van levering is bijgeschreven op ons bankrekeningnummer.
 • Na overeenstemming over de lever- en montageweek staat deze vast en kunnen er in verband met onze planning niet zonder meer wijzigingen plaatsvinden.
 • Bij uitstel van de levering en/of installatie door de klant dient na twee weken 75% en na vier weken het restant van het factuurbedrag te worden voldaan op het door ons opgegeven rekeningnummer.
 • Na twee maanden opslag van materialen bestaat er een gerede kans dat transport- en of opslagschade ontstaat die bij de leverancier niet meer te reclameren is.
 • Bij een houten vloer kunnen natuurlijke kleurafwijkingen mogelijk zijn. In geval van een houten vloer ontvangt u van ons een separate e-mail met de karakteristieke kenmerken van de houten vloer en de voorwaarden hiervoor.
 • Wijziging van afmetingen en materialen zijn mogelijk tot maximaal twee weken na de opdracht.
 • Tenzij anders vermeld zal Houtwaerd B.V. parkeerontheffingen, parkeerkosten en leges op basis van nacalculatie doorbelasten.


Installatie van de vloer en de voorbereiding van de ondervloeren

 • Onder egaliseren verstaan wij het gladmaken van de ondervloer (met maximaal drie millimeter egaline). Dit is dus niet het 100% horizontaal uitvlakken van de ondervloer.
 • Plinten worden schilderklaar opgeleverd. Desgewenst kunnen wij deze ook afkitten voor u. Na het afkitten is het de bedoeling dat de kitranden nog afgelakt worden, zodat deze niet meer zichtbaar zijn en geen stof meer zullen aantrekken.
 • Deuren dienen gemakkelijk zonder gebruik van gereedschappen te verwijderen zijn. Als dit niet het geval is deze graag demonteren voor aanvang van onze werkzaamheden.
  Bij de installatieprijs is niet inbegrepen het verwijderen van oude vloeren, trapbekleding alsmede oude plinten, tenzij anders vermeld in de offerte.
 • Het kan voorkomen dat tijdens het opnemen van het werk nog niet alles goed te bepalen is. Houtwaerd B.V. maakt het voorbehoud dat in sommige situaties er dan ook van te voren of op de dag van aanvang van de werkzaamheden een herbeoordeling verlangd kan worden en dat deze ook daadwerkelijk zal plaatsvinden.
 • De klant is er verantwoordelijk voor dat we tijdig en overdag kunnen inmeten en dat de situatie ter plekke zodanig is dat dit geen belemmeringen oplevert.
 • Indien voorbereidingen niet volgens de door ons vooraf gemaakte afspraken zijn, zullen we het meerwerk hiervan doorbelasten aan de klant.
 • Onder meerwerk wordt o.a. verstaan: alle werkzaamheden en leveranties, die niet in de overeenkomst zijn begrepen en die door de afnemer extra worden verlangd. Meerwerk zal naar billijkheid worden verrekend.